Najlepsze życzenia świateczne !

życzenia Doradztwo Finansowe

Bezrobocie czy stawianie na pracę ?

12 listopada 2014 roku uczestniczyłem w konferencji „Zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w perspektywie wykorzystania środków UE 2014-2020 przez partnerstwa terytorialne” zorganizowananej przez Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA oraz Fundację Aktywizajca.

Problem bezrobocia a w szczególnoścu bezrobocia osób wykluczonych jest w naszym powiecie dosyć duży. Istotą przeciwdziałania temu problemowi społecznemu jest znalezienie przyczyn i właściwego rozwiązania. W czasie panelu dyskusyjnego przedstawiciele organizacji pozarządowych jak również urzędów samorządowych przedstawiali bardzo ciekawe poprozycje. Rozwiązania są, ale żeby były skuteczne to należy współpracować na płaszczyźnie: stowarzyszenia-urzędy-przedsiębiorcy a także co chyba najważniejsze: przepisy prawa pomagające a nie utrudniające.

W czasie debaty zwróciłem uwagę na moje rozmowy z mieszkańcami wsi popegerowskich, gdzie problemem jest nie tylko  brak pracy na miejscu ale również problemy komunikacyjne. Z drugiej strony zauważyłem, że „wygoda” otrzymywania pomocy społecznej jako bezpiecznego źródła dochodu jest wrogiem starania się o pracę, która może być tymczasowa. Ludzie wychodzą z założenia, że lepiej otrzymywać mniej i stale niż więcej bez gwarancji stałego zatrudnienia.  Tworzy się w ten sposób wyuczona i chroniczna postawa bezrobotnego, która staje się negatywnym przykładem dla młodego pokolenia.

Temat bardzo ważny społecznie a jedna konferencja i brak rozwiązań systemowych nie rozwiąże problemu bezrobocia w naszym powiecie.

Zachęcam do obejrzenia relacji z konferencji TUTAJ

konferencja bezrobocie

WOJCIECH MUŻA: KOMPETENTNY RADNY – SPRAWNY SAMORZĄD, SILNY POWIAT

Organizacje pozarządowe są piątą władzą w państwie, bo działają w oparciu o prawa demokracji, są wynikiem aktywności obywatelskiej i zajmują się problemami, którymi państwo i samorządy nie potrafią się zająć skutecznie. Stowarzyszenia w powiecie wejherowskim są dość aktywne. Działają tutaj organizacje zajmujące się dziećmi, chorymi, osobami starszymi, ludźmi wykluczonymi, ochroną zwierząt, promocją kultury, sportu, rekreacji.

Nasze powiatowe stowarzyszenia ratują nam życie (ochotnicze straże pożarne, ratownicy wodni), zajmują się  promocja regionu (koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia kaszubskie), integracją osób niepełnosprawnych, terapią zajęciową, promocją zdrowia, ochroną przyrody i dziedzictwa narodowego.

Działania te są realizowane wówczas gdy społeczeństwo zauważa, że władza sobie nie radzi lub brak działań wynika z arogancji władzy. Dlatego trzeba doceniać te inicjatywy i co najważniejsze pomagać a nie przeszkadzać!

Będąc członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego zauważam, że ciężko tym organizacjom działać na naszym terenie. Często na spotkaniach słyszałem, że o wszystko muszą sami walczyć bo nikt im nie pomaga a urzędnicy nie chcą ich słuchać. Pomoc finansowa ze strony starostwa jest niewystarczająca, choć przyznawana w sposób uczciwy i transparentny. Jednakże sporo organizacji ma problem z poprawnym wypełnieniem wniosków, a środki są tak małe, że wystarczają na 1 % działań, które organizacja chcą zrealizować. Przykładem może być jedna organizacja, która wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych a otrzymała 1500 złotych i w żaden sposób nie jest w stanie zrealizować swojego zadania, więc rezygnuje z takiej jałomużny ze stratą dla dzieci niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe to nic innego jak promocja aktywności obywatelskiej, która musi być wspierana przez Rade Powiatu Wejherowskiego.  Jestem działaczem różnych organizacji od czasów szkolnych, dziś korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy pragnę wspierać lokalne inicjatywy społeczne jako radny powiatowy. Wiem co i jak należy zrobić aby wzmocnić działalność społeczną na naszym terenie – terenie często wiejskim, gdzie odległości pomiędzy miejscowościami utrudniają korzystanie z podstawowych praw obywatelskich.

WOJCIECH MUŻA: KOMPETENTNY RADNY – SPRAWNY SAMORZĄD, SILNY POWIAT

Okręg numer 6 (Gmina Wejherowo i Gmina Gniewino) na liście pozycja numer 3

 helpingWOJTEK ULOTKA A6

Zwierzęta w gminach i w powiecie

Zwierzęta w gminach i w powiecie

Konieczność koegzystencji  człowieka ze zwierzętami w gminach z pozoru może wydawać się mało istotna. Jednakże jest to tylko fragment szerokiego problemu ochrony środowiska naturalnego. Podstawą ochrony tegoż środowiska jest świadomość ekologiczna i świadomość prawna. Istotne w tej szeroko rozumianej świadomości jest to aby koegzystencja funkcjonowania ze światem zwierzęcym nie powodowała konfliktów

Zadaniem własnym gmin jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie co wynika z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku, a także zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców przed zwierzętami w ramach Ustawy o czystości i porządku w gminach z 1996. Gminy różnie realizują ustawowe obowiązki dlatego niezbędne jest usystematyzowanie tego problemu na bazie struktury jaką jest powiat. W tym przypadku trzeba stworzyć  właściwe relacje na linii URZĄD – MIESZKANIEC – ZWIERZĘTA –MIESZKANIEC – URZĄD!

Już w XVI wieku nuncjusz papieski pisał: „Polska ma dobre ustawy chroniące zwierzęta łowne, ale niestety, praw tych nie przestrzega”  stąd, mając na względzie historyczne już zaszłości, nadzór starostwa na realizacją prawa jest niezbędny. Powiat musi być inicjatorem rozwiązań, które pozwolą na przestrzeganie praw zwierząt z jednoczesnym poszanowaniem prawa do bezpieczeństwa mieszkańców.

W zakresie ochrony zwierząt należy wypracować wspólny program postępowania ze zwierzętami udomowionymi, agresywnymi, wolno żyjącymi i dzikimi i gospodarskimi. Stworzenie systemu zarządzania kryzysowego w całym powiecie, który będzie uwzględniał na przykład wtargnięcie dzików na prywatne posesje.

Niestety temat ten był w ostatniej kadencji traktowany po macoszemu, dlatego pragnę się tym zająć nim dojdzie do jakiejś tragedii z udziałem zwierząt. Dlatego jako specjalista w tej dziedzinie i autor jedynej w Polsce książce o tej tematyce:  „Zwierzęta w gminach. Poradnik samorządowca” zajme sie tym jako radny!

WOJCIECH MUŻA: KOMPETENTNY RADNY – SPRAWNY SAMORZĄD, SILNY POWIAT

pies w schronie2014-10-30 21.50.03

Okręg numer 6 (Gmina Wejherowo i Gmina Gniewino) na liście pozycja numer 3

WOJCIECH MUŻA: KOMPETENTNY RADNY – SPRAWNY SAMORZĄD, SILNY POWIAT!

Szanowni Państwo – mieszkańcy Gminy Wejherowo i Gminy Gniewino

W dniu 16 listopada 2014 roku mamy prawo wybrać władze samorządowe na nową kadencję.

Samorząd to władza najbliższa mieszkańcom, decydująca o sprawach naszego życia codziennego.

Często kandydaci składają obietnice brzmiące atrakcyjnie, jednakże realizacji ich często nie leży w kompetencjach organów samorządu, do których kandydują. Ja chciałbym skupić się na Państwa oczekiwaniach – pełnienie mandatu radnego realizować będę  w dialogu z mieszkańcami, będąc stale dostępny dla nich poprzez systematyczne dyżury,  rozmowy o problemach naszego powiatu i możliwych sposobach ich rozwiązywania, konsultowanie z mieszkańcami projektów będących przedmiotem decyzji rady powiatu.

W mojej pracy radnego chciałbym się zająć m.in.:

 • zwiększeniem skuteczności i dostępności działań powiatu z zakresie aktywizacji zawodowej dla poszukujących pracy;
 • rozwojem szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a w szczególności kształcenia zawodowego;
 • właściwą opieką dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, inicjatywami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu takich osób;
 • ochroną środowiska przyjazną mieszkańcom;
 • bezpieczeństwem mieszkańców, m.in. dzięki programowi „Poznaj swojego dzielnicowego”;
 • działaniami na rzecz uruchomienia połączenia kolejowego Wejherowo – Bolszewo –Góra Pomorska aż do Gniewina;
 • poprawą infrastruktury dróg powiatowych;
 • wsparciem organizacji pozarządowych, w szczególności w ich działaniach wspierających realizację zadań powiatu oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego;
 • rozwojem kultury i turystyki, ochroną i promocją dziedzictwa naszego regionu;
 • stworzeniem systemu wsparcia prawnego w różnych trudnych sprawach życiowych, m.in. poprzez porady prawne organizowane przez organy powiatu;
 • współpracą z radami gmin celem realizacji wspólnych przedsięwzięć m.in. drogowych, komunikacji publicznej, aktywności gospodarczej

Najważniejsze dla mnie będą jednakże Państwa sugestie – dlatego proszę o kontakt: wojciech.muza@outlook.com WOJTEK ULOTKA A6

Proszę o Wasz głos 16 listopada 2014r

Ruszyła infolinia dla bociana

Ruszyła infolinia dla bocianów o numerze tel. 881 BOCIAN (czyt. 881 262426). Ktokolwiek zobaczy bociana w potrzebie może dzwonić pod ten numer.

Ambasadorami tej akcji zostali m.in. Krystyna Mazurówna, Kora, Agnieszka Włodarczyk, Anna Nowak Ibisz, Andrzej  Pągowski, Jakub Rene Kosik, Michał Piróg, Tomasz Karolak, Ryszard Kalisz.  Ambasadorowie  przekazali na licytację dary, które po sprzedaży zasilą fundusz pomocy bocianom.

„Mamy koniec wakacji i kilkadziesiąt zgłoszeń o interwencje: że bociany nie odleciały i co ludzie mają z tym zrobić. Nie ma w Polsce jednej, jasnej informacji, że w jednym województwie trzeba ptaka przekazać do ptaszarni, w innym – do schroniska, a na południu Polski – do szpitala. Infolinia ma kierować ludzi z danego terenu: miast, miasteczek lub wsi. Pokierujemy ludzi albo sami przyjedziemy po tego bociana” – powiedział Tomasz Justyniarski, rzecznik prasowy Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej (TOZ RP).

„Do Polski każdego przylatuje około 120 tysięcy bocianów, które na trwałe wpisały się w krajobraz naszej Ojczyzny. Niestety nie wszystkie są w stanie odlecieć! Idea naszej infolinii powstała wskutek bardzo dużej ilości zgłoszeń i zapytań jak pomóc bocianom, które nie odleciały z Polski” – tłumaczy Wojciech Muża Prezes Towarzystwa Obrony Zwierząt w RP.

Przewodniczący DWP Ryszard Kalisz przypomniał, że do ochrony ptaków zobowiązuje nas Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 1979 r. ws. ochrony dzikich ptaków i Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt.

„Niech dobro czyni dobro. Widzisz bociana zadzwoń” – podsumował akcję Michał Piróg

InfoliniadlaBociana P8293779 P8294050 P8293810 P8294062

Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

W amerykański Dzień Świstaka i w urodziny mojego kochanego psa Bena czyli 2 lutego 2014r razem z przyjaciółmi powołaliśmy do życia Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej, którego zostałem Prezesem. 

Zaczęliśmy działać w obronie zwierząt!

Tak skutecznie wzięliśmy się do pracy, że w czerwcu tego roku zostaliśmy zauważeni przez Eurogroup for Animlas w Brukseli i zaproszeni do współpracy, która skutkowała przyjeciem nas w poczet członków tej zacnej  międzynardowej organizacji.

Działamy na rzecz obrony zwierząt poprzez przygotowywanie analiz prawnych i składanie wniosków do organów ściagania w sprawie znęcania się nad zwierzętami, występujemy jako oskarżyciele posiłkowi. Dzięki współpracy z posłami parlamentu krajowego jak i międzynarodowego monitorujemy prawo i lobbujemy za wprowadzaniem przepisów skutecznie chroniących prawa zwierząt. 

Współpracujemy ze schroniskami, prowadzimy interwencje i działalność adopcyjną. Na wszystkie te działania potrzebne są środki dlatego bardzo zachęcam do wsparcia naszej działalności!

Pomóż nam pomagać! Nawet najmniejsza wpłata może pomóc nam w uratowaniu życia zwierzakowi.

Nasze konto: Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

mBank 51 1140 2004 0000 3702 7521 3322

Przekaż złociaka na zwierzaka!

TOZRP1

 • Kalendarz

  • Czerwiec 2020
   Pon W Śr Czw Pt S N
   1234567
   891011121314
   15161718192021
   22232425262728
   2930  
 • Szukaj